Wettelijke informatie

Definities

Klant : iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van de onderhavige algemene voorwaarden. Diensten: fruit-recepten.nl voorziet de Klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die door fruit-recepten.nl kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Op grond van artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website fruit-recepten.nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

 

De met de publicatie belaste persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de website fruit-recepten.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site fruit-recepten.nl wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Fruit-recepten.nl kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal fruit-recepten.nl alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie. De website fruit-recepten.nl wordt regelmatig door fruit-recepten.nl geactualiseerd. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website fruit-recepten.nl is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf. fruit-recepten.nl streeft ernaar om de informatie op de fruit-recepten. nl website zo accuraat mogelijk te laten zijn. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website fruit-recepten.nl wordt ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd. Verder is de informatie op de site fruit-recepten.nl niet uitputtend. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online is gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie De website fruit-recepten.nl wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Prestaties en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

fruit-recepten.nl en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het Internet-netwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

fruit-recepten.nl is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle op de website toegankelijke elementen, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: fruit-recepten.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

fruit-recepten.nl treedt op als uitgever van de site. fruit-recepten.nl is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

fruit-recepten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de fruit-recepten.nl website, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, hetzij het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

fruit-recepten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de fruit-recepten.nl website. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. fruit-recepten.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt fruit-recepten.nl zich tevens het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: fruit-recepten.nl, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt fruit-recepten.nl zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens, te beginnen met het verzamelen van hun toestemming, en om een register bij te houden van de verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer fruit-recepten.nl Persoonsgegevens verwerkt, zal fruit-recepten. nl alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor fruit-recepten.nl deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

fruit-recepten.nl kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het houden van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op fruit-recepten.nl: emailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

fruit-recepten.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van fruit-recepten.nl de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie fruit-recepten.nl hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra fruit-recepten.nl kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, verplicht fruit-recepten. nl zich zijn/haar gegevens te vernietigen, behalve indien het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wil weten hoe fruit-recepten.nl zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie daarvan wil verzoeken of tegen de verwerking daarvan bezwaar wil maken, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met fruit-recepten.nl op het volgende adres

 

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door fruit-recepten. nl wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig dient te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan fruit-recepten.nl oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de Gebruikers van fruit-recepten.nl een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

fruit-recepten.nl zal de over haar Klanten verzamelde Gegevens niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen. Fruit-recepten.nl blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

fruit-recepten.nl verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht van fruit-recepten.nl wordt gebracht, zal deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk informeren en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt fruit-recepten.nl geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van fruit-recepten.nl worden verwerkt, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van fruit-recepten.nl voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

8. Kennisgeving van incidenten

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website fruit-recepten.nl wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of op enigerlei wijze aan derden verkocht. Alleen de overname van fruit-recepten.nl en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site fruit-recepten.nl.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt fruit-recepten.nl gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt fruit-recepten.nlalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De fruit-recepten.nl site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van fruit-recepten.nl zijn opgezet. Fruit-recepten.nl heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

fruit-recepten.nl kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt fruit-recepten.nl in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat acceptatie of afwijzing van Cookies van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. fruit-recepten.nl informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zullen zijn.

 

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan op zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer fruit-recepten.nl of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

 

In voorkomend geval wijst fruit-recepten.nl alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het minder goed functioneren van de Site en van de diensten die door fruit-recepten.nl kunnen worden aangeboden, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor fruit-recepten. nl om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. fruit-recepten. nl kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

 

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Website of in de mobiele applicatie van fruit-recepten. nl worden weergegeven en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te navigeren op de Website of mobiele applicatie van fruit-recepten.nl, ook cookies op uw eindapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

 

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te navigeren op de fruit-recepten.nl Website of mobiele applicatie. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn/haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door fruit-recepten.nl intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

fruit-recepten.nl kan van tijd tot tijd gebruik maken van Internet-tags (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt fruit-recepten.nl in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor fruit-recepten.nl, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het Internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site fruit-recepten.nl is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens de gevallen waarin de wet zulks niet toestaat, wordt de bevoegdheid uitsluitend toegekend aan de bevoegde rechterlijke instanties van Tours